Blogger Widgets

2013年1月16日星期三

我校2013年一、二年级的环保比赛


今年,我负责我校下午班(一年级和二年级)的环保比赛。

为了让小朋友们更容易明白如何参与此活动以及提高处理环保物品的效率,我制作了简单的课件来讲解我校进行环保的方式。

这个课件可供30分钟的讲解活动。

环保活动的课件

2013年1月8日星期二

2013沙戥一校1G班课程表 Timetable for 1G

我将在星期五派课程表给同学们。
下个星期开始,同学们必须带课本和作业来学校上课。
请家长协助同学们按照课程表带书本来学校。


Saya akan megedarkan jadual waktu kelas kepada murid pada hari Jumaat ini.
Sila bawa buku teks dan buku kerja mengikut jadual waktu kelas mulai minggu depan.

berikut adalah jadual waktu kelas.


1G课程表Jadual Waktu kelas 1G

2013年1月1日星期二

Dream Car Art Contest

家中若有爱画车的孩子,不妨尝试让他参加Toyota主办的Dream Car Art Contest。让孩子有一个发挥才华的平台吧。
Dream Car Art Contest